Voor de duidelijkheid – Algemene voorwaarden


Voor de duidelijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN  IJS UIT DE POLDER V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te Zeewolde ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden- Nederland onder nummer: 80342795

Artikel 1. ALGEMEEN
1) Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en/of diensten van  ijs uit de polder V.O.F., alles in de ruimste zin des woords.
2) Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de koper, alsmede eenieder die een opdracht aan  ijs uit de polder V.O.F. heeft verstrekt. Waar in deze voorwaarden de wederpartij wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden. Onder “wederpartij” wordt tevens verstaan aspirant-wederpartij.
3) Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing, wanneer  ijs uit de polder V.O.F. die uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Afwijkende voorwaarden van de wederpartij zijn op met  ijs uit de polder V.O.F. gesloten overeenkomsten niet van toepassing en binden  ijs uit de polder V.O.F. niet.
4) Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 AANBIEDINGEN
1) Alle aanbiedingen van  ijs uit de polder V.O.F. in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Zij binden ijs uit de polder V.O.F niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij anders schriftelijk door  ijs uit de polder V.O.F. is vermeld.
2) Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens zoals, doch niet beperkt tot, prijslijsten, berekeningen, catalogi en dergelijke, blijven ten alle tijden eigendom van ijs uit de polder V.O.F. en dienen op eerste verzoek franco te worden teruggezonden.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1) Een overeenkomst tussen  ijs uit de polder V.O.F. en de wederpartij wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen, indien en voor zover  ijs uit de polder V.O.F. de door de wederpartij gegeven opdracht is aanvaard door middel van een schriftelijke verklaring, welke door de wederpartij voor akkoord is getekend en door  ijs uit de polder V.O.F. retour is ontvangen. Een overeenkomst komt tevens tot stand door elektronische bestelling op de door Lilly’s/ ijs uit de polder V.O.F. website aangegeven wijze, gevolgd door een schriftelijke aanvaarding aan de zijde van  ijs uit de polder V.O.F.
2) Een mondeling door de wederpartij verstrekte opdracht vervalt, wanneer deze niet onmiddellijk door  ijs uit de polder V.O.F. door middel van een schriftelijke verklaring wordt aanvaard.
3) Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden  ijs uit de polder V.O.F. slechts na schriftelijke aanvaarding daarvan.

Artikel 4. PRIJZEN
1) Leveringen door  ijs uit de polder V.O.F. geschieden te allen tijde tegen de op het moment van bestellen actuele prijslijst, welke te vinden is op de website van  ijs uit de polder V.O.F. Prijzen luiden in euro en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2) Indien de kostprijs van de door ijs uit de polder V.O.F te leveren zaken gedurende de looptijd van de overeenkomst stijgt, is ijs uit de polder V.O.F gerechtigd om de
orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat indien  ijs uit de polder V.O.F. besluit om binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de orderprijs te verhogen, de wederpartij in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. De bij ijs uit de polder V.O.F. vooraf bekende prijsverhogingen zullen vermeld worden bij de orderbevestiging.

Artikel 5. BESTELLING
1) Bestellingen van zaken dienen, behoudens een andersluidende schriftelijke afspraak, uitsluitend te worden gedaan via de online bestelomgeving op de wijze zoals aangegeven in de online bestelomgeving.
2) De bestellingen dienen door  ijs uit de polder V.O.F te zijn ontvangen uiterlijk voor 10:00 (tien) uur, 5 (vijf) werkdagen voorafgaand aan de door  ijs uit de polder V.O.F voor de wederpartij vastgestelde leverdag.

Artikel 6. PRODUCT
ijs uit de polder V.O.F. behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzingen aan te brengen aan het uiterlijk en de verpakkingen van haar zaken. Eveneens kunnen de zaken van ijs uit de polder V.O.F. in de loop der tijd aangepast worden, in die zin dat zij veranderingen ondergaan ten aanzien van de receptuur.

Artikel 7. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1) De levering van zaken, waaronder ijsproducten van  ijs uit de polder V.O.F wordt verstaan, geschiedt aan het leveringsadres van de wederpartij, waarbij  ijs uit de polder V.O.F de vracht en administratiekosten in rekening zal brengen aan de wederpartij. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leverantie algemeen gebruikelijk zijn. De wederpartij moet op het afleveringsadres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorg dragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van eventuele retourvrachten zal de wederpartij voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen ter beschikking stellen. De wederpartij zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveringsadres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren zaken kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.
2)  ijs uit de polder V.O.F is onverminderd ieders professionele verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van haar wettelijke verplichtingen dienaangaande, verantwoordelijk voor het transport van de zaken tot aan de aflevering aan de wederpartij.  ijs uit de polder V.O.F is in dit verband gerechtigd om aan de (medewerkers van de) wederpartij dwingende voorschriften en instructies op te leggen, die de wederpartij en zijn medewerkers onverkort dienen op te volgen.
3)  ijs uit de polder V.O.F is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de wederpartij een andere wijze van transport wenst, is daarvoor instemming van  ijs uit de polder V.O.F vereist en komen de extra kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.
4)  ijs uit de polder V.O.F is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
5)  ijs uit de polder V.O.F. kan haar transport van de zaken tot aan de aflevering aan de wederpartij uitbesteden aan derden, met dien verstande dat dan dezelfde toepasselijke bepalingen als genoemd in dit artikel gelden.
6) De levering van de zaken gebeurt op de wijze zoals is voorgeschreven in de Hygiëne code voor ijsbereiders, op minimaal -15 graden Celsius.
7) In de periode van 1 februari tot 30 september vindt minimaal één keer per week een levering plaats waarbij een minimumafgifte plicht geldt van 20 bakken ijs. In de periode van 1 oktober tot 31 januari vindt minimaal één keer per twee weken levering plaats
waarvoor een minimumafgifte plicht geldt van 14 bakken ijs.
8) De levering van zaken geschiedt tussen 09:00 en 22:00. De wederpartij dient zorg te dragen dat levering correct plaats kan vinden.
9) Leveringsdag en/of dagen kunnen door ijs uit de polder V.O.F. worden gewijzigd met inachtneming van een vooraf gedane schriftelijke aankondiging van minimaal 7 dagen.
10) Indien te leveren zaken niet binnen leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet door de wederpartij in acht is genomen is  ijs uit de polder V.O.F gerechtigd de betreffende zaken te factureren en zullen de zaken, indien mogelijk en met inachtneming van ieders professionele verantwoordelijkheid, volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.
11) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient de wederpartij  ijs uit de polder V.O.F in het voorkomende geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 8. KLACHTEN
1) De wederpartij is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering op eventuele zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. De wederpartij dient eventuele bij de aflevering ontdekte zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen en tekortkomingen en/of beschadigingen die zij redelijkerwijs had kunnen ontdekken terstond schriftelijk en gespecificeerd aan ijs uit de polder V.O.F te melden, bij gebreke waarvan  ijs uit de polder V.O.F gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
2) Andere reclames dan bedoeld in lid 1 van dit artikel terzake van de door  ijs uit de polder V.O.F geleverde zaken moeten door de wederpartij onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd schriftelijk ter kennis van  ijs uit de polder V.O.F worden gebracht. De wederpartij kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien de kennisgeving aan  ijs uit de polder V.O.F later plaatsvindt dan 7 dagen na het moment waarop de wederpartij het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
3) Reclames terzake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van  ijs uit de polder V.O.F te zijn gebracht.
4) De wederpartij is verplicht de instructies en voorschriften van  ijs uit de polder V.O.F inzake de wijze van opslag en verwerking van de geleverde zaken strikt in acht te nemen. De wederpartij kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik van de zaken.
5) De wederpartij dient te allen tijde  ijs uit de polder V.O.F de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
6) Indien de reclame door  ijs uit de polder V.O.F gegrond wordt geacht, behoudt  ijs uit de polder V.O.F zich het recht voor de zaken te vervangen dan wel voor de geleverde zaken een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde.
7) Retournering van de geleverde zaken aan  ijs uit de polder V.O.F kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en met inachtneming van de daartoe opgestelde algemene verzendinstructies van ijs uit de polder V.O.F. Retournering van zaken vindt plaats zonder recht op creditering van de wederpartij en op kosten van de wederpartij, met dien verstande dat  ijs uit de polder V.O.F in beginsel de redelijke en niet buitensporige kosten van vernietiging voor haar rekening zal nemen.

Artikel 9. BETALING
1)Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden in euro, zonder korting en zonder enig recht op verrekening.
2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen per automatische incasso. Wordt niet per automatische incasso betaald, dan dienen betalingen te worden voldaan op de door ijs uit de polder V.O.F. aangewezen bankrekening,
dan wel ten kantore van  ijs uit de polder V.O.F.
3) Indien de wederpartij in Nederland geen vaste woonplaats heeft in de zin van artikel 10 boek 1 Burgerlijk Wetboek, dient betaling plaats te vinden middels een onherroepelijke “Letter of Credit” bij de door  ijs uit de polder V.O.F. aan te wijzen bankrekening in Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van betaling middels een Letter of Credit volgt de betaling onmiddellijk na aanbieding van de noodzakelijke documenten.
4) Indien overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid een andere wijze van betaling dan per automatische incasso is overeengekomen, dient de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, alle leveringen van zaken en/of diensten binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum te betalen. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingskenmerk aangemerkt.
5) Betaling per automatische incasso als bedoeld in het tweede lid laat onverlet dat alle facturen binnen de in het vierde lid genoemde termijn dienen te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6) Indien de factuur niet binnen de overeenkomstig het vierde lid geldende termijn is voldaan, is de wederpartij in gebreke en is  ijs uit de polder V.O.F. gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over het nog onbetaalde bedrag, ingaande vijftien dagen na factuurdatum.
7) Indien de wederpartij jegens  ijs uit de polder V.O.F. in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalings- en/of andere verplichtingen, is de wederpartij gehouden alle door  ijs uit de polder V.O.F. te maken onkosten in verband met onder andere retourwissels, kwitanties of ongedekte cheques, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, geen uitgezonderd, waaronder begrepen het honorarium, de bureaukosten en de BTW. van de door  ijs uit de polder V.O.F. ingeschakelde raadsman, ook voorzover deze niet bij vonnis zouden kunnen worden geliquideerd, voor zijn rekening te nemen en te betalen. Het wegens buitenrechtelijke incassokosten door de wederpartij aan  ijs uit de polder V.O.F. te betalen bedrag zal minimaal 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom plus rente belopen, zulks met een minimum van Euro 500,- exclusief BTW.
8) De wederpartij is ook tot betaling gehouden in het geval hij niet van de voor  ijs uit de polder V.O.F. geleverde zaken en/of diensten gebruik maakt, of als hij niet het door hem beoogde resultaat bereikt.

Artikel 10. ZORGPLICHT
1) De wederpartij zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de zaken, danwel de reputatie van de merken van  ijs uit de polder V.O.F. en de met haar verbonden onderneming zouden kunnen worden aangetast.
2) De wederpartij zal voorts voldoen aan alle wettelijke vereisten, onder meer met betrekking tot opslag, hygiëne en arbeidsomstandigheden.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1) Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren- zaken of krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij eigendom van  ijs uit de polder V.O.F.
2) De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van  ijs uit de polder V.O.F. te bewaren. Het is de wederpartij verboden deze zaken door te verkopen, zelfs in het kader van de normale bedrijfsvoering. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de
voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op de eerste aanzegging ter inzage te geven aan  ijs uit de polder V.O.F. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra  ijs uit de polder V.O.F. te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan  ijs uit de polder V.O.F. worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van  ijs uit de polder V.O.F. jegens de wederpartij.

Artikel 12. ZEKERHEIDSSTELLING
1) Indien  ijs uit de polder V.O.F. goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de met  ijs uit de polder V.O.F. gesloten overeenkomst niet zal nakomen is  ijs uit de polder V.O.F. voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van  ijs uit de polder V.O.F. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
2) Nadat de door  ijs uit de polder V.O.F. gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, of door de weigering tot zekerheidsstelling, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan  ijs uit de polder V.O.F. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring ontbinden en het reeds geleverde terugnemen, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, rente en schade, winstderving daaronder inbegrepen.

Artikel 13. NIET-TOERENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1) Van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van  ijs uit de polder V.O.F. is sprake indien  ijs uit de polder V.O.F. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van onder andere oproer, molest, oorlog, terroristische aanslagen, natuurrampen, vandalisme, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij  ijs uit de polder V.O.F. als bij derden, van wie  ijs uit de polder V.O.F. de benodigde bescheiden, materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van  ijs uit de polder V.O.F. ontstaan.
2) Ingeval van niet-toerekenbare tekortkomingen, als bedoeld in het voorgaande lid, aan de zijde van  ijs uit de polder V.O.F. worden de leverings- en andere verplichtingen van laatstgenoemde opgeschort, tenzij  ijs uit de polder V.O.F. verkiest alsnog, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, haar verplichtingen na te komen.
3) Ingeval van niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van  ijs uit de polder V.O.F. de uitvoering der overeenkomst meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel  ijs uit de polder V.O.F. als de wederpartij bevoegd de ontbinding van de overeenkomst middels een schriftelijke mededeling in te roepen. In het laatste geval dienen  ijs uit de polder V.O.F. en de wederpartij de aan de overeenkomst verbonden gevolgen onderling te regelen.  ijs uit de polder V.O.F. heeft dan in ieder geval aanspraak op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
4) Ingeval van ontbinding op opschorting der overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming zal  ijs uit de polder V.O.F. niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
1) Niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden, dan wel in de overeenkomst erkende
aansprakelijkheden aan de zijde van  ijs uit de polder V.O.F., in het bijzonder schadevergoedingsaansprakelijkheden op welke rechtsgrond ook gebaseerd, ook voor zover deze aansprakelijkheden in verband staan met garantierechten van de wederpartij, worden, voor zover wettelijk toegelaten, uitgesloten.
2) Met name is  ijs uit de polder V.O.F. niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, noch voor welke bedrijfsschade dan ook, geleden door de wederpartij dan wel door derden, ontstaan door onjuiste levering, en/of fouten en gebreken in de door  ijs uit de polder V.O.F. geleverde zaken en/of verleende adviezen en/of verrichte diensten. Verder aanvaardt  ijs uit de polder V.O.F. geen aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door onjuiste of onoordeelkundige toepassing van door  ijs uit de polder V.O.F. verleende adviezen en of door haar geleverde zaken.  ijs uit de polder V.O.F. is evenmin aansprakelijk indien zij vanwege een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
3) Indien  ijs uit de polder V.O.F. ondanks het voorgaande toch aansprakelijk is, is de te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat  ijs uit de polder V.O.F. heeft ontvangen in het kader van de betreffende overeenkomst. De hoogte van de aansprakelijkheid van  ijs uit de polder V.O.F. overschrijdt in ieder geval niet de kosten van het herstel van de niet conform de gesloten overeenkomst geleverde zaken dan wel de kosten van het vervangen van vorenbedoelde zaken, al naar gelang een van beide kosten het laagste is.
4) De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van  ijs uit de polder V.O.F. en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 WEDERVERKOOP
1) Het is de wederpartij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van  ijs uit de polder V.O.F. niet toegestaan grondstoffen, basisproducten of halffabricaten om niet dan wel om baat aan te bieden, te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.
2) Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  ijs uit de polder V.O.F. niet toegestaan eindproducten om niet dan wel om baat aan te bieden, te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen dan eindgebruikers.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
1) De wederpartij is verplicht alle vertrouwelijke informatie aangaande  ijs uit de polder V.O.F. en de met haar verbonden ondernemingen geheim te houden.
2) Vertrouwelijke informatie bedoeld in het eerste lid omvat, niet limitief, bedrijfsgeheimen, ontdekkingen, ideeën, concepten, ontwerpen, know how, technieken, specificaties, tekeningen, diagrammen, data, computer programma’s, zakelijke activiteiten, klantenlijsten, rapporten, studies en andere technische en bedrijfsinformatie. Vertrouwelijke informatie omvat verder beschrijvingen van het bestaan of de ontwikkeling van bovenstaande informatie.
3) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom (zoals merkrechten, model-rechten, octrooirechten, etc.) met betrekking tot de geleverde zaken uitsluitend bij  ijs uit de polderV.O.F.

Artikel 17. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1)  ijs uit de polder V.O.F. is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen en zich onverwijld weer in bezit van de geleverde zaken te stellen :a. indien de wederpartij enige verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet- tijdig, of niet ten volle nakomt;
b. bij aanvrage van surseance van betaling of faillissement van de wederpartij, dan wel bij verzoek om toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen ten aanzien van de wederpartij;
c) indien de wederpartij rechtspersoon is, bij ontbinding of liquidatie van de wederpartij, dan wel indien de over de beslissende stem in de wederpartij bij een derde komt te berusten;d) indien beslag wordt gelegd op de zaak, dan wel bij vordering van overheidswege van deze zaak.
2) Indien  ijs uit de polder V.O.F. de overeenkomst onmiddellijk beëindigt zal de schade welke de wederpartij aan  ijs uit de polder V.O.F. te dezer zake zal dienen te betalen, bestaan uit het bedrag van de gehele overeenkomst, onverminderd het recht van  ijs uit de polder V.O.F. op eventuele verdere schadevergoedingen.
3) De wederpartij kan de overeenkomst slechts ontbinden als  ijs uit de polder V.O.F. in verzuim is, in de zin van artikel 81 boek 6 Burgerlijk Wetboek, tenzij  ijs uit de polder V.O.F. schriftelijk in de ontbinding toestemt.
Artikel 18. HARDHEIDSCLAUSULE
1) Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zodanig wijzigen dat naleving van een of meer van deze algemene verkoopvoorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst.
2) Ook in geval van nietigheid van de overeenkomst, een bepaling hieruit of een gedeelte daarvan treden partijen in overleg over tussentijdse wijzigingen van de nietige bepalingen van de overeenkomst.
Artikel 19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1) Op alle overeenkomsten die  ijs uit de polder V.O.F. aangegaan is, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag gesloten op 11 April 19080 te Wenen (Trb 1981/184), het Nederlandse recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2) Ten aanzien van geschillen welke tussen  ijs uit de polder V.O.F. en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal uitsluitend de Rechtbank te Leeuwarden bevoegd zijn, behoudens de toepassing van artikel 108 lid 2, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
3) Behoudens tegenbewijs van het tegendeel zijn ter zake van alle door ijs uit de polder V.O.F. afgesloten overeenkomsten haar administratieve gegevens beslissend.
Artikel 20.VINDPLAATS EN WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
1) Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort
2) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking tot de klant.
3) Slechts de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is authentiek.

da698884-a5be-47ed-a020-b20b32a57da9
337cc71d-59c5-40fd-bc54-525195a56fb1
b2731eca-1bba-45ce-86ae-bfce9d783b50
Heerlijk vers ambachtelijk schepijs
109d9bc5-d95a-431f-8f40-86bf85818f97
85c82f69-30f4-40e7-8d3b-b951cf7ce77f

Vorige
Volgende

Facebook


Youtube


Instagram